مقاله تصفيه فاضلاب مصنوعي حاوي پروپيلن گليکول در راکتور لجن فعال با بستر ثابت در مقياس آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1389 در آب و فاضلاب از صفحه 49 تا 56 منتشر شده است.
نام: تصفيه فاضلاب مصنوعي حاوي پروپيلن گليکول در راکتور لجن فعال با بستر ثابت در مقياس آزمايشگاهي
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروپيلن گليكول
مقاله لجن فعال
مقاله بيوفيلم
مقاله تصفيه فاضلاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادكيا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كلانتري روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدغلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جرفي سهند
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پروپيلن گليكول يک ترکيب آلي است که کاربردهاي گسترده اي در صنايع دارد. اين ترکيب به آساني از طريق پساب خروجي صنايع، وارد آبهاي سطحي و زيرزميني و همچنين خاکهاي اطراف محل تخليه مي شود و باعث مخاطرات بهداشتي و زيست محيطي زيادي مي گردد. هدف از اين مطالعه حذف پروپيلن گليكول از فاضلاب ساختگي در راكتور لجن فعال داراي بستر ثابت بود. راکتور مورد استفاده در اين مطالعه شامل يک مخزن مکعبي شکل به حجم کل 16 ليتر و از جنس پلکسي گلاس بود که 12 ليتر آن به عنوان حجم هوادهي در نظر گرفته شد و 4 ليتر به ته نشيني اختصاص داده شد. همچنين 25 درصد از حجم حوضچه هوادهي به وسيله بستر ثابت براي تشکيل بيوفيلم ميکربي، پر شد. در اين پژوهش افزايش بار آلي به منظور مشاهده رفتار سيستم طي دو مرحله متوالي و ابتدا از طريق کاهش زمان ماند هيدروليکي در غلظت ثابت و سپس در مرحله دوم از طريق افزايش غلظت COD ورودي در زمان ماند ثابت مطالعه شد. راندمان حذف COD در زمان هاي ماند 8، 6، 4 و 2 ساعت و غلظت COD ورودي 500 ميلي گرم در ليتر به ترتيب 95.86، 95.12، 93.96 و 79.08 درصد بود. در مرحله بعدي و با توجه به نتايج حاصل از مرحله اول، راکتور در زمان ماند ثابت 6 ساعت و غلظتهاي COD معادل 1000، 1500، 2000 و 2500 ميلي گرم در ليتر مورد بهره برداري قرار گرفت. راندمان حذف در غلظتهاي مذکور به ترتيب 92.95، 88.54، 75.95 و 35.69 درصد بود. داده هاي اين تحقيق نشان داد که راکتور لجن فعال داراي بستر ثابت داراي کارايي مطلوبي در حذف پروپيلن گليکول است.