سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رضا تک روستا – کارشناس ارتقا پیمانکاران، شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)، تهرا
زهرا شریفی آورزمان – کارشناس صنایع واحد تحقیقات، معاونت تحقیقوتوسعه گروه مپنا، تهران، ای

چکیده:

گسترش ملی صنعت ساخت نیروگاه و ضرورت استفا ده از ظرفیتهای داخلی منجر به افزایش سرمایه گذاری در ساخت تجهیزات نیروگاهی شده است . ساخت تجهیزات سنگین و پیچیده همواره با برون سپاری ساخت بخشی ازقطعات و قسمت های آن ها همراه است که این امر باعث وابسته شدن کیفیت محصول نهایی به عملکرد تأمین – کنندگان شرکت های سازنده ی تجهیزات می شود . برای انجام صحیح برون سپاری قطعات و مدیریت زنجیره یتأمین، سازندگان نیروگاه ها به یک مدل کارا و مؤثر نیاز دارند که کیفیت قطعات تأمین شدهی آن ها را تضمین کند . این مقاله یک مدل برای زنجیره ی تأمین ساخت تجهیزات نیروگاهی ارائه می کند که عوامل مؤثر بر تضمین کیفیت محصول نهایی را تحلیل و بررسی می نماید. این عوامل در فازهای منبع یابی و خرید به طور جداگانه شناسایی و روش پیشنهادی برای هریک از آن ها تشریح شده است . به کارگیری مدل پیشنهادی مزیت های عمده ای در کاهش هزینه، تحویل به موقع و بهبود ک یفیت قطعات به همراه خواهد داشت و با افزایش رقابت پذیری سازمان خریدار، موانع سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه در سطح جهانی را کاهش میدهد.