مقاله تطبيق شخصيت هاي اساطيري انئيد و شاهنامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1388 در پژوهش زبان هاي خارجي از صفحه 107 تا 126 منتشر شده است.
نام: تطبيق شخصيت هاي اساطيري انئيد و شاهنامه
این مقاله دارای 20 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انئيد
مقاله شاهنامه
مقاله انئاس
مقاله کيومرث
مقاله سياوش
مقاله کيخسرو
مقاله رستم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان كيايي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: منصوب بصيري ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تطبيق مباني اساطيري آثار حماسي جهان مي تواند در شناخت هرچه بيشترشان موثر باشد، با اين رويکرد است که شناخت وجوه عظمت شاهنامه فردوسي به عنوان يکي از برترين نمونه هاي حماسي جهان آسان تر شده و لايه هاي تودرتوي آن کتاب آشکارتر مي شود. در مقاله حاضر، شاهنامه که نمونه اي از آثار حماسي غير مصنوع است، با برترين نمونه حماسه کلاسيک مصنوع، يعني انئيد ويرژيل سنجيده شده است. در اين سنجش کنار هم نهادن و مقايسه شخصيت هاي اصلي و حماسه ساز آن دو اثر و بيان شباهت ها و اختلافات اسطوره شناختي مدنظر است، اما در اين سنجش، براي نشان دادن ابعاد گوناگون شخصيت ها و عناصر تشکيل دهنده و وجوه بارز رفتار آنان در داستان، از قياس يک به يک، يعني برابر نهادن يک شخصيت از شاهنامه با شخصيتي ديگر از انئيد پرهيز شده است، چرا که نمي توان شخصيت هاي اسطوره اي را که در حماسه ملتي ظهور مي يابند با شخصيت هاي اسطوره اي ملتي ديگر با دقت برابر نهاد و از مطابقت کامل آن ها سخن راند، بلکه مقايسه خصايص يک شخصيت، براي مثال در شاهنامه از طريق دريافت عناصر هويت ساز او و تمييز آنها در شخصيت هاي گوناگون که با هم پيوند اسطوره شناختي دارند، در عرصه تحقيق رهگشاتر است. از اين رو با توجه به ذوابعاد بودن انئاس در انئيد ويرژيل و اين حقيقت که اين قهرمان در زمان واحد مظهر شاه و پهلوان است، وجوه گوناگون وي با توجه به جنبه هاي نمادين در برابر عناصر هويت ساز قهرمانان شاهنامه قرار داده شده و عوامل افتراق و شباهت آنان مورد بررسي قرار گرفته است.