سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
محمدمهدی شهبازی – جوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی
علی شکراله زاده – جوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی
محمدرضا عبدالمجیدی – جوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی
هیراد باستانی – جوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

چکیده:
استخراج مایع مایع یکی از روش های بسیار مفید در خالص سازی و جداسازی اجزای موجود در محلول هاست و انجام آن بدون داشتن اطلاعات مربوط به تعادلات فازی اجزای موجود در محلول امری غیر ممکن است. در تحقیق انجام شده داده های تعادلی فازی مربوط به دو سیستم (آب + پروپانوییک اسید +-n اکتیل الکل) و (آب + پروپانوییک اسید +-n دکیل الکل ) در دمای 298 کلوین و فشار 3/101 کیلو پاسکال محاسبه شده و خطوط رابط مربوط به داده های تعادلی در نمودار مثلثی ترسیم شده است. با استفاده از داده های تعادلی، دو پارامتر مهم ضریب جداسازی و توزیع برای مقایسه توانایی-n اکتیل الکل و -nدکیل الکل در جداسازی پوپانوییک اسید از آب مورد محاسبه قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از این است که با افزایش کسر وزنی پروپانوییک اسید در خوراک از 0557/0 به 4517/0 در سیستم حاوی -nاکتیل الکل به عنوان حلال و 0554/0 به 4663/0 در سیستم حاوی -nدکیل الکل به عنوان حلال، فاکتور جداسازی از 05/42 به 43/8 و در سیستم یاد شده دیگر از 73/57 به77/5 کاهش می یابد. از دیگر نتایج به دست آمده می توان افزایش فاکتور جداسازی با افزایش زنجیره کربنی الکل ها به علت کاهش حلالیت آن ها در آب اشاره کرد