مقاله تعالي و حلول در فلسفه اسپينوزا با تكيه بر عرفان اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در انديشه ديني از صفحه 31 تا 58 منتشر شده است.
نام: تعالي و حلول در فلسفه اسپينوزا با تكيه بر عرفان اسلامي
این مقاله دارای 28 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدا
مقاله تعالي
مقاله حلول
مقاله اسپينوزا
مقاله عرفان اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شايان فر شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي مهر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در نظام يكتاگوهري اسپينوزا، تاكيد بر برخي واژگان محوري از جمله طبيعت، جوهر، ‌علت داخلي (علت حلولي)، و طرح حضور ماده در خدا (= خدا به عنوان شي ممتد) سبب شده تا در عصر حيات او و پس از آن، قرائت هاي حلولي از فلسفه او پديدار شود و او متهم به همه خدايي گردد؛ در حالي كه اسپينوزا بارها خويش را از اين اتهام مبرا دانسته و شواهد مختلفي در آثار او بر برائت او از چنين اتهاماتي گواهي مي دهد. با نظر به فلسفه اسپينوزا به عنوان كليتي مشتمل بر رهيافت، مباني و شبكه زباني خاص، مي توان به قرائت هاي حلولي برآمده از برخي عناصر زباني، از جمله خدا به عنوان علت داخلي، خدا به عنوان شي ممتد و خدا به عنوان طبيعت، پاسخ داد. در جستار حاضر، با تكيه بر عرفان اسلامي، صور مختلفي از تعالي و حلول ارايه مي گردد. افزون بر آن اشكالات وارد بر تعالي در فلسفه اسپينوزا، بر اساس نظام فلسفي او، نقد و بررسي مي گردد و با نظر به ساختار كلي فلسفه اسپينوزا و ويژگي هايي كه او براي خدا در نظر مي گيرد، مي توان تصويري متعالي از خدا در نظام فلسفي او ترسيم نمود؛ از اين رو گرچه خداي اسپينوزا از تعالي وجودي يا واقعي برخوردار نيست، از بين صور تعالي، در فلسفه اسپينوزا سه صورت از تعالي (تعالي حالتي، تعالي منطقي و تعالي معرفتي) قابل طرح است. گفتني است اين مقاله جهت تبيين و تحليل مطالب، افزون بر آراي اسپينوزا، از برخي اصطلاحات و تعابير فلسفه اسلامي و عرفان بهره جسته است.