مقاله تعلق جمعي به مکان، تحقق سکونت اجتماعي در محله سنتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1390 در باغ نظر از صفحه 17 تا 28 منتشر شده است.
نام: تعلق جمعي به مکان، تحقق سکونت اجتماعي در محله سنتي
این مقاله دارای 12 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محله سنتي
مقاله تعلق اجتماعي به مکان
مقاله سکونت جمعي
مقاله رابطه روحي – رواني
مقاله رابطه ايدئولوژيکي و اخلاقي
مقاله رابطه بيوگرافيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيربابايي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: سجادزاده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگرچه در مطالعات طراحي شهري و کيفيت مکان، بحث هاي فراواني در ارتباط با اهميت عناصر کالبدي – فضايي، معاني، ساختارهاي اجتماعي و … در ايجاد حس مکان شده است، اما در اين بين، تحقيقات کمتري در مورد تعلق جمعي به مکان به عنوان پارامتري که به مکان معنا و مفهوم مي بخشد، صورت گرفته است. اين مقاله با تبيين شاخص هاي روابط مذکور و تحقيقات ميداني، به اندازه گيري و مقايسه آنها در يکي از محله هاي سنتي شهر همدان پرداخته است. مطالعات ميداني و مصاحبه هاي حضوري با ساکنين محله جهت ارزيابي ابعاد تعلق جمعي به مکان و تاثير آن روي يكديگر با تحليل هاي آماري انجام گرفت. اين تحقيق نشان مي دهد که تعلق به مکان، نقطه تلاقي عناصر کالبدي، مفاهيم ذهني فرد از مکان و ساختارهاي اجتماعي مي باشد که در سه رابطه روحي – رواني، اخلاقي و بيوگرافيکي قابل دسته بندي مي باشد و همچنين ثابت مي کند که تعلق جمعي به محله سنتي، بالا و قوي مي باشد و همين امر ذهنيت ساکنان محله را بر روي هويت مکان ها و تعلق به آنها تحت تاثير قرار مي دهد. همچنين روابط مذکور بر همديگر تاثير مستقيم و بسزايي داشته، طوري که پيوند بين آنها در ايجاد تعلق جمعي غيرقابل انفکاک مي باشد.