سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، گروه برق
علی بنائی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی برق

چکیده:

ماتریس پراکندگی تعمیم یافته (GSM) مدارات موجبری تعیین می گردد تا بتوان تاثیر مدهای مرتبه بالاتر غیر انتشاری را که بواسطه وجود ناپیوستگیایجاد می شود، مشخص گرد. به این منظور تکنیکی برای اصلاح روش انتگرال کانتور ارائه می گردد تا بتوان دهانه های موجبری را به محل ناپیوستگی نزدیک کرد و تاثیر مدلهای مرتبه بالاتر ار در نظر گرفت . بدین ترتیب می توان هنگام طراحی فیلترهای موجبری ، فواصل بین ناپیوستگی ها را بهینه نمود. به منظور تعیین اعتبار و دقت روش پیشنهادی ، پارامترهای پراکندگی چند مدار نمونه بدست آمده و با نتایج حاصل از روش تطبیق مد و نرم افزار HFSS مقایسه می گردد.