سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم خرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتایران
نسیم خلیل نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتایران
بابک مظفری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتایران

چکیده:

در سالهای اخیر تمایل زیادی برای استفاده گسترده تر ازواحدهای تولیدات پراکنده 1 در شبک ههای توزیع به وجودآمده که نیازمند روشهای پخش بار جدیدی برای درک عملکردXسیستم م یباشد. این مطالعه روشی مستقیم برای پخ شبارشبکه فوق توزیع سه فاز متعادل را در حضور تولیدات پراکنده ارائه می کند. به خاطر ویژگی خاص این روش دراستفاده از قوانین ساده جریان و ولتاژ کرشهف، دیگر نیازی به محاسبه وق تگیر ولتاژ شین ها از طریق تجزیه ماتریس ادمیتانس به دو ماتریس بالا مثلثی و پایین مثلثی (روش(LU در ،Y و نیز جایگزین ماتریس ژاکوبین یا ماتریس ادمیتانس روشهای رفت و برگشتی 2 نمیباشد. در این بررسی تولیدات پراکنده به صورت منابع کنتر لکننده توان اکتیو و ولتاژ در هرشین مدل سازی میشود و تثبیت ولتاژ دراین شین ها از طریق کنترل توان راکتیو تولید پراکنده انجام می پذیرد. برای اصلاح پخ شبار در حضور تولیدات پراکنده، روشی ساده پیشنهاد شده است که بدون نیاز به الگوریتم پیچیده و زمان بر شمار هگذاری درختی جهت تشکیل ماتریس حساسیت برای محاسبه میزان توان راکتیو تزریقی، ماتریس حساسیت مستقیماً از ماتریسDLFشبکه که در واقع ارتباط بین جریان و ولتاژشبکه است به دست می آید.کلیه مدل ساز یها در محیط نرم افزار MATLAB انجام شده است و نتایج پخ شبار پیشنهادی برای دو شبکه 13 و 33 شینه با روش نیوتن رافسون مقایسه شده است.