مقاله تعيين عامل كيفيت منطقه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز 1389 در زمين از صفحه 33 تا 49 منتشر شده است.
نام: تعيين عامل كيفيت منطقه تهران
این مقاله دارای 17 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ضريب کيفيت
مقاله امواج دنباله اي
مقاله تضعيف امواج لرزه اي و تک پراکنش به عقب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش دوست مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: يميني فرد فرزام
جناب آقای / سرکار خانم: قيطانچي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عامل کيفيت لرزه اي Q يکي از مفيدترين پارامترهاي توصيف تضعيف امواج لرزه اي در ليتوسفر در فرکانسهاي بالا (1 تا 20 هرتز) به عنوان يک خاصيت مهم براي مطالعه ساختار زمين است که محتوي اطلاعات معني داري حتي در فاصله هاي کوتاه است. براي اندازه گيري اين عامل روشهاي مختلفي با استفاده از داده هاي مصنوعي و داده هاي طبيعي ابداع شده است اما در اين پژوهش که عامل کيفيت را براي منطقه تهران بدست آورده است، از روش تك پراكنش به عقب آكي و شوئت (1975) با استفاده از امواج دنباله اي يا Coda استفاده مي شود. داده هاي مورد استفاده در اين پژوهش مربوط به شبكه سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران TCSN است كه شامل 13 دستگاه با پريـود كوتاه1-15 Hz) ) است. در اين شبکه در مدت چهار سال بيش از 500 زلزله ثبت شده که 425 رخداد که بصورت دقيق تعيين محل شده است براي پردازش انتخاب شدند.
پس از پردازش داده ها ضمن آنکه نتايج، افزايش Q با فرکانس را به خوبي تاييد نمود، رابطه عامل کيفيتي که براي تهران پيشنهاد شده است بصورت Q=65¦0.89 است.