مقاله تعيين غلظت جيوه در بزاق کامل غير تحريکي دانش آموزان دبيرستان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان 1388 در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه 269 تا 274 منتشر شده است.
نام: تعيين غلظت جيوه در بزاق کامل غير تحريکي دانش آموزان دبيرستان شهر تهران
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جيوه
مقاله بزاق
مقاله دانش آموزان دبيرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاحسيني فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: اربابي كلاتي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مطالعات در مورد محتواي نرمال جيوه در اعضاي داخلي، خون، ادرار و بزاق انسان مي تواند در ارزيابي سطح در معرض قرار گرفتن محيط و نيز راي و نظر کارشناسي از نظر حقوقي و پزشکي مفيد باشد. هدف از اين مطالعه تعيين غلظت جيوه بزاق کامل غير تحريکي در دانش آموزان دبيرستانهاي تهران مي باشد.
روش بررسي: در يک مطالعه مقطعي صد و سي دانش آموز داوطلب شامل 65 زن و 65 مرد وارد مطالعه شدند. داوطلبان به صورت تصادفي از پنج ناحيه مختلف در تهران انتخاب شدند. افراد مزبور فاقد پرکردگي آمالگام و بيماري سيستميک بودند و مصرف دارو نداشتند. تمامي معاينات در طي روز بين ساعت 9-12 حداقل دو ساعت بعد از آخرين خوردن و نوشيدن انجام گرفت. پنج سي سي بزاق توسط روش Spitting در لوله هاي مخصوص که قبلا تهيه شده بود جمع آوري شد و جيوه آن به وسيله Cold Vapor Atomic Absorption Spectrometry (CVAAS) اندازه گيري گرديد. و از آزمون Mann-whitney U استفاده شد.
يافته ها: صد و سي دانش آموز دبيرستاني شامل 65 دختر و 65 پسر 15-19ساله با متوسط سن 16.5 سال در اين مطالعه شرکت کردند. متوسط غلظت جيوه بزاق در دختران 0.16 ميکروگرم در دسي ليتر، در پسران 0.20 ميکروگرم در دسي ليتر و در کل 0.17 ميکروگرم در دسي ليتر مي باشد. اختلاف سطح جيوه بزاق بين دختران و پسران معني دار نبوده است.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد که در بزاق افراد بدون پر کردگي آمالگام نيز مقاديري از جيوه وجود دارد که مي تواند به عنوان پايه جهت مطالعات ديگر مورد استفاده قرار گيرد.