مقاله تعيين مقاومت دارويي گونه هاي شيگلا در بيماران مبتلا به ديسانتري شهر زاهدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1388 در مجله تحقيقات علوم پزشكي زاهدان (طبيب شرق) zahedan journal of research in medical sciences از صفحه 65 تا 72 منتشر شده است.
نام: تعيين مقاومت دارويي گونه هاي شيگلا در بيماران مبتلا به ديسانتري شهر زاهدان
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيگلا
مقاله مقاومت دارويي
مقاله آنتي بيوتيك
مقاله زاهدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اقبال قريشي مظهر
جناب آقای / سرکار خانم: برجي اباصلت
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي آنوش
جناب آقای / سرکار خانم: زنگي آبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بكاييان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مقاومت دارويي ميکروب هاي بيماري زا، يکي از چالش هاي مهم در درمان بيماري هاي عفوني است. شيگلا از جمله باکتري هايي است که مقاومت دارويي آن به طور وسيع و گسترده در مناطق مختلف جهان مشاهده شده است. هدف از بررسي حاضر تعيين الگوي مقاومت دارويي شيگلا به آنتي بيوتيک هاي آمپي سيلين، کوتريموکسازول، کلرامفنيکل، ناليديکسيک اسيد، سيپروفلوکساسين و سفترياکسون مي باشد.
مواد و روش کار: در اين پژوهش مقطعي که در فاصله زماني 83-1382 انجام شد، تعداد 147 نمونه شيگلا مربوط به متبلايان به اسهال خوني مراجعه کننده به بخشهاي درماني تابع دانشگاه علوم پزشکي زهدان جمع آوري گرديد و پس از انتقال به آزمايشگاه دانشکده پزشکي با استفاده از روشهاي کشت اختصاصي و آنتي سرم هاي اختصاصي، تعيين گونه و سويه در مورد آنها انجام گرفت و سپس حساسيت آنتي بيوتيکي آنها به روش استاندارد کربي بائر مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها:از مجموع 147 سويه مورد بررسي، 102 سويه شيگلافلکسنري (69.4%)، 32 سويه شيگلا ديسانتريه (21.8%)، 11 مورد شيگلا بويدي (7.5%) و 2 سويه شيگلاسونئي (1.3%) بودند. مقاومت به آمپي سيلين در 146 مورد (99.3%)، نسبت به کوتريموکسازول 84 مورد (57.1%)، نسبت به کلرامفنيکل در 77 مورد (52%) و نسبت به اسيد ناليديکسيک در 2 مورد (1.3%) ديده شد و در برابر سفترياکسون و سيپرو فلوکساسين مقاومتي مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: شيگلوز از عفونت هاي قابل توجه در جامعه است و الگوي مقاومت دارويي متنوعي دارد، همچنين سويه هاي مقاوم به چندين آنتي بيوتيک در حال پديدار شدن است. يافته هاي مطالعه حاضر نشان مي دهد که بهترين و مناسب ترين آنتي بيوتيک هاي مورد استفاده سيپروفلوکساسين و اسيد ناليديکسيک مي باشند. با توجه به يافته هاي پژوهش پيشنهاد مي شود، آنتي بيوتيک ها به طور خودسرانه و بدون آزمايش و پيشنهاد آزمايشگاه مصرف نشوند. همچنين توصيه مي شود مطالعات بيشتر جهت بررسي مقاومت آنتي بيوتيک هاي ديگر نيز انجام گيرد.