مقاله تعيين مناسب ترين تاريخ کاشت براي ارقام گندم نان (.Triticum aestivum L) داراي تيپ هاي رشد متفاوت در نيشابور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مجله به زراعي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه 117 تا 135 منتشر شده است.
نام: تعيين مناسب ترين تاريخ کاشت براي ارقام گندم نان (.Triticum aestivum L) داراي تيپ هاي رشد متفاوت در نيشابور
این مقاله دارای 19 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم
مقاله تيپ رشد
مقاله تاريخ کاشت
مقاله عملكرد دانه
مقاله وزن هزار دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين مناسب ترين تاريخ كاشت ارقام گندم داراي تيپ هاي رشد متفاوت آزمايشي در سه تاريخ كاشت 20 مهر، 15 آبان و 10 آذر با شش رقم گندم پيشتاز و مرودشت (بهاره)، توس و الوند (بينابين)،MV17  و الموت (زمستانه) به صورت كرت هاي خرد شده در سه تكرار، طي دو سال زراعي 84-1382 در ايستگاه تحقيقات كشاورزي نيشابور اجرا شد. تجزيه واريانس مركب داده ها نشان داد اثر تاريخ كاشت بر تعداد سنبله در مترمربع، وزن تك دانه، ارتفاع بوته و تعداد روز تا ظهور سنبله معني دار بود، ولي اثر آن بر ميانگين عملكرد دانه معني داري نبود، كه علت اصلي آن شرايط آب و هوايي متفاوت دو سال آزمايش بود. اثر متقابل سال × تاريخ كاشت بر عملكرد دانه معني دار بود (P<0.05)، به طوريكه در سال اول ، بيشترين عملكرد دانه در تاريخ كاشت اول (8804 کيلوگرم در هکتار) و سال دوم در تاريخ كاشت سوم (7707 کيلوگرم در هکتار) ثبت شد. افت شديد دماي هوا در فروردين ماه سال دوم آزمايش به كمتر از 7- درجه سانتيگراد به كشت هاي دير، به دليل عدم برخورد مراحل حساس نموي، در مقايسه با كشت زود خسارت كمتري وارد شد و در نتيجه درصد كاهش عملكرد نيز كمتر بود. اثر متقابل تاريخ کاشت × رقم معني دار بود (P<0.01)، بنابراين واكنش تيپ هاي مختلف گندم به تاريخ كاشت متفاوت بود. بطوريكه با تاخير در كاشت، عملكرد ارقام زمستانه بيشتر (12 درصد) از ارقام بينابين و بهاره كاهش يافت كه دليل اصلي آن كاهش تعداد سنبله در واحد سطح بود. البته بخشي از كاهش عمكرد دانه با افزايش وزن هزار دانه جبران شد. نتايج اين تحقيق نشان داد مناسب ترين تاريخ كاشت تيپ هاي زمستانه اواسط مهر و تيپ هاي بهاره نيمه اول آبان بود. در شرايط مناطق معتدل مانند نيشابور تيپ هاي بهاره از عملكرد بيشتري نسبت به ارقام زمستانه و بينابين برخوردارند و براي حصول به حداكثر توليد، كشت اين نوع ارقام توصيه مي شود.