مقاله تعيين مناطق با پتانسيل بالاي سرب و روي منطقه ايرانکوه اصفهان در محيط GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در مهندسي معدن از صفحه 13 تا 22 منتشر شده است.
نام: تعيين مناطق با پتانسيل بالاي سرب و روي منطقه ايرانکوه اصفهان در محيط GIS
این مقاله دارای 10 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکتشاف
مقاله GIS
مقاله سنجش از دور
مقاله اوزان شواهد
مقاله ايرانکوه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتحيان پور نادر
جناب آقای / سرکار خانم: قائدرحمتي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاضري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه بكارگيري سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)  در امر اكتشاف ذخاير معدني يكي از روش هاي مهم و در عين حال اجتناب ناپذير محسوب مي شود، به همين منظور در اين مقاله توانايي الگوريتم اوزان شواهد در سيستم اطلاعات جغرافيایي با دقت و صحت بالا براي تلفيق داده هاي زمين شناسي، ژئوفيزيکي، ژئوشيميايي، سنجش از دور و استخراجي جهت تعيين و تميز نقاط اميد بخش ماده معدني در مطالعه موردي ناحيه ايرانکوه اصفهان به نمايش گذارده شده است.
به دليل استفاده داده هاي سنجش از دور جهت استخراج يک سري لايه هاي اطلاعاتي ابتدا داده هاي سنجش از دور ASTER و ETM+ منطقه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و اطلاعات لازم جهت تهيه و تکميل بعضي از لايه هاي اطلاعاتي استخراج گرديده است. ساير لايه هاي شاهد از مدارک موجود براي استفاده در محيط GIS تهيه شده است. سپس با استفاده از روش اوزان شواهد، اوزان براي هشت لايه ژئوفيزيک، گسل، ژئوشيمي، دولوميت، نقاط داراي کاني سازي باريت، رخنمون ماده معدني، اکسيداسيون و هيدروکسيدها محاسبه گرديده است و ميزان وابستگي لايه ها با استفاده از آزمون استقلال شرطي مورد بررسي قرار گرفته است. نقشه نهايي پتانسيل سنجي با استفاده از روش هاي اوزان شواهد ترسيم و اولويت بندي مناطق مستعد بر اساس اوزان هشت لايه کنترل کننده کاني سازي برحسب احتمال رخداد ماده معدني و عدم قطعيت نشان داده شده است. نتايج حاصل نشان مي دهد که در محدوده معادن فعلي، پتانسيل سرب و روي داراي بالاترين ميزان بوده و در بخش هاي غربي معدن گوشفيل تا تپه سرخ، غرب معدن تپه سرخ و شمال کلاه دروازه مناطق مستعد جهت تمرکز عمليات اکتشافي وجود دارد.