مقاله تعيين مهار و بازيافت فعاليت استيل کولين استراز پلاسما، قشر مغز و هيپوکامپ در موشهاي صحرايي نر تيمار شده با پاراکسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت 1389 در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه 8 تا 15 منتشر شده است.
نام: تعيين مهار و بازيافت فعاليت استيل کولين استراز پلاسما، قشر مغز و هيپوکامپ در موشهاي صحرايي نر تيمار شده با پاراکسان
این مقاله دارای 8 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاراکسان
مقاله استيل کولين استراز
مقاله بازيافت
مقاله قشر مغز
مقاله هيپوکامپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: غني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: خوش باطن علي
جناب آقای / سرکار خانم: عسگري عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ترکيبات ارگانوفسفره موادي فوق العاده سمي هستند که به عنوان حشره کش کاربرد وسيعي در کشاورزي و مصارف خانگي دارند. مهار استيل کولين استراز مکانيسم اصلي ايجاد مسموميت حاد با ترکيبات ارگانوفسفره در موجود زنده مي باشد. در اين مطالعه پس از تجويز سيستميک سه دوز پاراکسان به موش صحرايي، نحوه مهار و بازيافت فعاليت استيل کولين استراز پلاسما، قشر مغز و هيپوکامپ و ارتباط بين آنها در سه زمان مختلف مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روشها: در اين مطالعه از 84 سر موش موشهاي صحرايي نر نژاد ويستار به وزن 270-200 گرم استفاده شد و به گروههاي 7 تايي تقسيم شدند. حيوانات روغن ذرت (گروه حلال) يا يکي از دوزهاي پاراکسان (7/0، 3/0 ، 1/0 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن) را به صورت داخل صفاقي دريافت کردند و 30 دقيقه، 4 و 18 ساعت بعد از مواجهه، فعاليت استيل کولين استراز پلاسما، قشر مغز و هيپوکامپ با استفاده از روش اصلاح شده Ellman اندازه گيري و مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: فعاليت استيل کولين استراز پلاسما و مغز توسط پاراکسان بصورت وابسته به دوز مهار شد. 18 ساعت پس از مواجهه با دوزهاي 3/0 و 7/0 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن پاراکسان، فعاليت استيل کولين استراز پلاسما به ترتيب 32% و 42% بازيافت شد (p<0.001). 18 ساعت پس از تجويز دوز 7/0 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن پاراکسان، فعاليت استيل کولين استراز در هر دو ناحيه مغز به ميزان 20% بازيافت شد (p<0.001). در حيوانات تيمار شده با پاراکسان (7/0 و 3/0 ميلي گرم به ازاي هر کيلوگرم وزن بدن)، فعاليت استيل کولين استراز پلاسما همبستگي معني داري با فعاليت استيل کولين استراز قشر مغز و هيپوکامپ داشت.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد که تنها دوز 7/0 ميلي گرم به ازاي هر کيلو وزن بدن پاراکسان پس از 30 دقيقه در هر دو ناحيه مغز فعاليت استيل کولين استراز را فراتر از حد لازم براي القا تشنج مهار مي کند و مهار فعاليت استيل کولين استراز پلاسما تنها در مسموميتهاي شديد مي تواند به عنوان شاخصي براي مواجهه با ترکيبات ارگانوفسفره استفاده شود.