مقاله تعيين مولفه هاي نظارت حمايتي و ارايه مدل ادراکي مناسب براي آن در نظام آموزش و پرورش کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار 1386 در پژوهش در برنامه ريزي درسي (دانش و پژوهش در علوم تربيتي-برنامه ريزي درسي) از صفحه 25 تا 50 منتشر شده است.
نام: تعيين مولفه هاي نظارت حمايتي و ارايه مدل ادراکي مناسب براي آن در نظام آموزش و پرورش کشور
این مقاله دارای 26 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظارت حمايتي
مقاله توسعه حرفه اي
مقاله تعهد حرفه اي
مقاله مشاهده
مقاله طرح درس
مقاله هدفگذاري و ارزشيابي پايان سال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خديوي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تدوين مدلي براي نظارت حمايتي صورت گرفته است. روش اين پژوهش از نوع توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري آن را كليه اعضاي هيات علمي رشته هاي علوم تربيتي، معلمان راهنما، ارزشيابان، كارشناسان و مسؤولان آموزشي مناطق و نواحي آموزش و پرورش كل كشور تشكيل مي دهد. براي انتخاب گروه نمونه 500 نفري، ابتدا از روش نمونه گيري خوشه اي و در دل خوشه ها از روش نمونه گيري طبقه اي نسبي استفاده شده است. با توجه به مباني نظري و مطالعات جهاني، مولفه هاي نظارت حمايتي استخراج و زير طبقات هر مولفه نيز به طور جداگانه مشخص شدند و پس از اطمينان از روايي و پايايي ابزارهاي سنجش (0.93) اطلاعات لازم جمع آوري گرديد. براي پاسخگويي به سوالات به ترتيب از آزمون هايT  تك نمونه اي، تحليل عاملي و آلفاي كرونباخ استفاده شده است. نتايج نشان داد كه هر پنج مولفه چارچوب ادراکي، فلسفه و اهدف، مباني نظري، مراحل اجرا، نظام بازخورد و ارزشيابي مدل استخراج شده تاييد شدند به طوري كه مولفه هاي چارچوب ادراکي پس از بررسي كارشناسان، استادان و ناظران به ترتيب ارزشهاي ويژه به نام هاي؛ ارزشيابي پايان سال، مشاهده، توسعه حرفه اي، تعيين اهداف، طرح درس و تعهد حرفه اي نامگذاري شده و مدلي ارايه گرديد.