مقاله تعيين ميزان حداكثر باز شدن دهان در افراد سالم مراجعه كننده به دانشكده دندان پزشكي دانشگاه جندي شاپور اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1389 در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه 1 تا 6 منتشر شده است.
نام: تعيين ميزان حداكثر باز شدن دهان در افراد سالم مراجعه كننده به دانشكده دندان پزشكي دانشگاه جندي شاپور اهواز
این مقاله دارای 6 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حداكثر باز شدن دهان
مقاله فاصله بين لبه برنده دندان هاي پيشين فك بالا و پايين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لواف شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بررسي ميزان حداكثر باز شدن دهان مي تواند به عنوان يك شاخص تشخيصي در معاينه كلينيكي مفصل گيجگاهي- فكي به كار رود. محدوديت در ميزان حداكثر باز شدن دهان، يكي از مشكل هايي است كه مي تواند ناشي از عفونت صدمه ها يا اسكار در بافت هاي نرم مفصل گيجگاهي- فكي، شكستگي كنديل منديبل يا ساير مشكل هاي مفصلي باشد. با توجه به اختلاف نظرهايي در پيشينه تحقيق، راجع به ميزان باز شدن دهان و نظر به اهميت اين موضوع اين تحقيق در مورد ميزان طبيعي باز شدن دهان در افراد سالم مراجعه كننده به دانشكده دندان پزشكي دانشگاه جندي شاپور اهواز انجام گرفت.
روش بررسي: مطالعه به روش توصيفي بر روي 210 نفر از افراد مراجعه كننده به دانشكده دندان پزشكي انجام شد. افراد براي اندازه گيري ميزان باز شدن دهان ارزيابي شدند. همه افراد انتخاب شده تاريخچه اي از بيماري سيستميك و اتوايميون، درمان ارتودنسي، جراحي ارتوگناتيك، كراس بايت دنداني يا اسكلتي يا دوليكوسفاليك نداشتند. بدنبال انتخاب افراد، سن، قد و جنس آنها و همچنين ميزان باز شدن دهان آنها ثبت گرديد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي پارامتري T-test يک طرفه تحليل و مورد ارزيابي آماري قرار گرفت.
يافته ها: از كل نمونه ها (210 فرد)، 48.6 درصد آنها را مردان و 51.4 درصد را زنان تشكيل دادند. ميانگين سني افراد 32.5 سال بود ميانگين قد مردان 175.8 سانتي متر و ميانگين قد زنان 160.6 سانتي متر بود. ميانگين متوسط حداكثر ميزان باز شدن دهان 49.9 ميلي متر بدست آمد كه اين ميزان در مردان 52.19 ميلي متر و در زنان 47.8 ميلي متر بود.
از لحاظ آماري، تفاوت معناداري در ميزان باز شدن دهان در مردان و زنان وجود داشت (P=0.001). همچنين رابطه معناداري بين ميزان قد و حداكثر باز شدن دهان يافت گرديد (P=0.001). با اين وجود هيچ رابطه معناداري بين ميزان باز شدن دهان و سن بدست نيامد (P=0.14).
نتيجه گيري: در تحقيق حاضر ميزان حداكثر باز شدن دهان با قد افراد رابطه مستقيم داشت. با توجه به اين نتيجه، فرضيه تاثير قد بر ميزان حداكثر باز شدن دهان كه در مطالعه هاي گذشته مطرح شده بود، تاييد گشت.