مقاله تعيين نقاط حفاري انديس مس چاه فيروزه با استفاده از منطق فازي در محيط GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان 1388 در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه 71 تا 84 منتشر شده است.
نام: تعيين نقاط حفاري انديس مس چاه فيروزه با استفاده از منطق فازي در محيط GIS
این مقاله دارای 14 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سامانه اطلاعات جغرافيايي
مقاله نقشه پتانسيل معدني
مقاله منطق فازي
مقاله چاه فيروزه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عادلي سرچشمه امير
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بحرودي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: الياسي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در رويارويي با رشد شتابزده داده هاي مكاني رقومي در علوم زمين، وجود سامانه اطلاعات جغرافيايي بسيار ضروري به نظر مي رسد. استفاده از GIS ضمن آنكه مي تواند در ساماندهي اطلاعات مربوط به مطالعات اكتشاف ذخاير معدني مورد استفاده قرار گيرد، توانايي آن را دارد كه تهيه و تلفيق لايه هاي اطلاعاتي مختلف را در قالب مدلهاي گوناگون، با سرعت و دقت بيشتري انجام داده و به عنوان پشتيباني براي تصميم گيري هاي مكاني مورد استفاده قرار گيرد. در اين مقاله نقشه پتانسيل معدني انديس چاه فيروزه به منظور تعيين نقاط حفاري تهيه شده است. لايه هاي مورد استفاده شامل لايه هاي تيپ سنگ شناسي، ساختار، دگرساني، نشانه هاي کاني سازي، زون ناهنجاري شارژابيليته و مقاومت ظاهري و فاکتور فلزي و آنومالي عناصر مس، موليبدن، طلا و اديتيو مس و موليبدن مي باشند. پس از آماده سازي اطلاعات و تهيه نقشه هاي فاکتور و وزندهي آنها، اين نقشه ها در قالب يک شبکه استنتاجي تلفيق شدند. استفاده تلفيقي از عملگرهاي منطق فازي و همپوشاني شاخص در شبکه استنتاجي ضمن مرتفع نمودن نقايص موجود در ساير مدل ها، امکان ترکيب قابل انعطاف تر نقشه هاي فاكتور را فراهم نموده است. در نقشه پتانسيل معدني تهيه شده، مناطق مستعد کاني سازي از نظر وجود کاني سازي مس پرفيري در نواحي مرکزي منطقه مورد مطالعه و با گسترش شمالي- جنوبي تعيين شد. در نهايت با انطباق 24 گمانه اکتشافي حفر شده با نقشه هاي پتانسيل معدني نهايي، ميزان تطابق نتايج بر اساس دو نوع کلاسه بندي نقشه پتانسيل معدني برابر72.73  و 74.42 درصد محاسبه و انجام عمليات حفاري جديد در مناطق مستعد مشخص شده بر روي اين نقشه ها توصيه شد. ضمنا در صورت انجام اين مطالعات قبل از انجام عمليات حفاري و تنها با فرض عدم حفر گمانه هاي اکتشافي در مناطق داراي وضعيت ضعيف يا خيلي ضعيف، با استفاده از نقشه هاي سه و پنج کلاسه بترتيب 54.2 و 66.7 درصد از گمانه ها حفاري نشده و در حدود 800 ميليون تومان در هزينه هاي حفاري صرفه جويي به عمل مي آمد.