سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم کریمی – گروه فیزیک، دانشگاه رازی کرمانشاه- گروه مخابرات نوری، مرکز تحقیقات م
فرامرز امسعیلی سراجی – گروه مخابرات نوری، مرکز تحقیقات مخابرات

چکیده:

سطح مقطع های جذب وگسیل فیبرهای آلاییده یکی از پارامترهای اصلی در طراحی لیزرها و تقویت کننده های فیبری هستند. این پارامتر ها تحت تاثیر عامل های بسیاری نظیر هم آلاینده ها و چگالی آنها و نحوه قرار گیری یون های آلاینده در شبکه بلوری، قرار میگیرند. این پارامترها در هر نمونه ساخته شده منحصر به فرد هستند که باید قبل از هر طراحی مقدار آنها تعیین شود. در حال حاضر این پارامترها توسط روش های تئوری و تجربی اندازه گیری میشوند. در این مقاله برای اندازه گیری این پارامترها روش دوبرشی جدیدی پیشنهاد شده که در مقایسه با روش موجود دقیقتر است.