سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
سعیده قنادی – دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان
حسن قدرتی – دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان

چکیده:
هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگی و نگهداشت وجه نقد بوده است.تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیهبر اطلاعات تاریخی، پسرویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد. در این راستا از ترکیب اعضای هیئت مدیره،سهامداران نهادی، کنترل دولت و سهام شناور آزاد به عنوان سنجه های متغیرهای حاکمیت شرکتی بر مبنای تئوری نمایندگیبهعنوان متغیرهای مستقل اصلی و از اندازه شرکت، نوسان بازده، قیمت سهم، گردش سهام و حجم معاملات به عنوان سایرمتغیرهای مستقل استفاده شده است. تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می باشد. جامعه مطالعاتیپژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سالهای 1392-1388)می باشد. درنهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 160 شرکت جمع آوری گردید و سپس با استفاده ازجدول مورگان تعداد 113 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. بر مبنای این نتایج مشخص شده است کهبا افزایش مالکیت نهادی و مالکیت و نفوذ دولت، نگهداشت وجه نقد نیز افزایش یافته است.