سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جلال سالم – عضو هیات علمی و کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
فرهاد دهقانی – عضو هیات علمی وکارشناس ارشد خاکشناسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد

چکیده:

رشد تصاعدی جمعیت و افزایش نیاز به مواد غذائی استفاده از منابع آب و خاک با کیفیت نامناسب را جهت تولید گیاهان زراعی ضروری ساخته است.گندم مهم ترین محصول زراعی کشور و استان یزد و از متداولترین محصولاتی است که با استفاده از منابع آب و خاک نامتعارف در کشورتولید میشود. با توجه به اینکه مصرف کودهای شیمیایی نقش مهمی در تولید گندم دارد لذا مصرف آنها در شرایط شور نیز مورد توجه محققین قرار گرفته است . در مصرف کودهای شیمیایی در شرایط نامتعارف اثرات متقابل بین شوری و عناصر غذایی خصوصاٌ ازت و تاثیر آن بر عملکرد و سود آوری محصول اهمیت زیادی دارد .در این تحقیق اثرمتقابل مصرف مقادیر مختلف کود اوره در سه سطح مختلف شوری و تاثیر آن بر میزان عملکرد گندم پس از تجزیه وتحلیل آماری داده های به دست آمده مشخص گردید و بر اساس نتایج حاصل از آن سطح شوری S1 با مصرف 300 کیلو گرم کود اوره دارای بالاترین میزان تولید و سودآوری است .همچنین ارزش محصول نهائی یا به عبارت دیگر ارزش یا زیان اقتصاد ی حاصل از به کارگیری نهاده کود اوره درسطوح مختلف شوری محاسبه، سود حاصل از مصرف مقادیر مختلف کود اوره در 3سطح شوری S3، S2، S1 تعیین ودرنهایت حد بهینه اقتصادی مصرف کود اوره با توجه به قیمت هر کیلوگرم کود اوره وقیمت هر کیلوگرم گندم محاسبه گردیده است.