سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجیدرضا آیت اللهی – دانشیار – آزمایشگاه خستگی و شکست دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و
محمدرضا محمدعلیها – دانشجوی دکترا – آزمایشگاه خستگی و شکست دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه
سعید خادمی – کارشناس – آزمایشگاه خستگی و شکست دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و

چکیده:

در این مقاله، مقدار استحکام کششی سنگ مرمر سفید و دانه متوسط هرسین به کمک دو نوع تست کشش غیرمستقیم محاسبه شده است . در این تستها از قطعات سنگی دایرهای شکل، به نام دیسک برزیلی تحت بار فشار قطری و قطعه نیمدایرهای تحت بار خمش سه نقطهای استفاده شده است . تعداد زیادی نمونه آزمایشگاهی با استفاده از این دو قطعه تست شده و با استفاده از بار شکست حاصله و روابط ارائه شده، مقدار استحکام شکست محاسبه گردیده است . مقادیر استحکام کششی بدست آمده در این تستها در توافق با مقادیر گزارش شده برای سایر سنگهای مرمر می باشد . نتایج حاصل
نشان دهنده صحت تستها و قابلیت انجام تستهای استحکام کششی با قطعات مذکور می باشد . به طوری که می توان از قطعه نیمه دیسک که یک قطعه جدید و پیشنهادی د ر این تحقیق است نیز به عنوان یک گزینه مناسب دیگر جهت انجام تست استحکام کششی در سنگ ها استفاده نمود . همچنین تاثیر ضخامت قطعات در میزان استحکام کششی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج آزمایشات انجام شده با استفاده از هر دو نمونه آزمایش، نشان می دهد که مقدار استحکام کششی سنگ مرمر هرسین تست شده به ضخامت قطعات وابسته بوده و با افزایش نسبت ضخامت به قطر نمونه ها در
محدوده بین ۶ تا ١٢ MPa کاهش می یابد