سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
ملیحه نصیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، تهران، ایران
محمدرضا جلیلی قاضی زاده – عضو هیئت علمی دانشکده آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، تهران، ایران
جلال عطاری – عضو هیئت علمی دانشکده آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)، تهران، ایران

چکیده:
سرریزهای جانبی از سازههای سیستم انتقال آب و فاضلاب هستند که برای کنترل دبی و انحراف جریاناضافی مورد استفاده قرار میگیرند. جریان بر روی سرریزهای جانبی از نوع متغیر مکانی با دبی کاهشی استکه میتواند در طول سرریز زیربحرانی یا فوقبحرانی باشد. به علت سه بعدی بودن جریان در طول سرریزجانبی، تعیین افت هد ناشی از انشعاب جریان پیچیده میباشد. علیرغم مطالعات زیادی که در مورد سرریزهایجانبی انجام گرفته است، محققین کمی جزئیات تحلیل افت هد را با در نظر گرفتن افت موضعی مورد مطالعهقرار دادهاند. در این مقاله جریان فوق بحرانی بر روی سرریز جانبی مورد مطالعه آزمایشگاهی قرار گرفته است وبا استفاده از نتایج آزمایشهای انجام شده، افت انرژی ناشی از انشعاب در جریان فوقبحرانی مورد بررسی قرارگرفته است. با استفاده از معادله انرژی، یک رابطه تجربی جدید برای تعیین افت ناشی از انشعاب جریان ارائهشده است. رابطه جدید برحسب مشخصات هیدرولیکی جریان بالادست و مشخصات هندسی سرریز میباشد.نتایج این مطالعه میتواند در تحلیل جریان در سرریزهای جانبی و همچنین موارد مشابه استفاده شود