سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا حاتمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
بهنام کامکار – عضو هیات علم یدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

طراحی الگوی کاشت عبارتست از طراحی نوع و درصد کاشت گیاهان در یک منطقه به شکلی که استاندارد سنجش را بهینه سازی کند. کراپ وات یک برنامه نرم افزاری است که از روش های پنمن -مانتیس برای محاسبه تبخیر و تعرق گیاه مرجع استفاده می کند. کراپ وات بر اساس داده های بلند مدت اقلیمی، میزان بارندگی، نوع خاک، نوع گیاهان، تاریخ کاشت و درصد کشت هر کدام ازگیاهان، میزان تبخیر و تعرق، نیاز آبی گیاه و الگوی کاشت را محاسبه می کند. چاه شماره یک شرکت آلنج که در این تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است در بخش زیرکوه شهرستان قائن از استان خراسان جنوبی قرار داردو مجموع اراضی زیر کشت این چاه حدود 350 هکتار می باشد. در الگوهای کشت انتخابی با توجه به شرایط منطقه ای و معیشتی، گیاهان مناسب (شامل گندم، جو، چغندر قند، پنبه ) و درصدهای مطلوب برای هر یک تعیین شدند . مقدار آب مورد نیاز برای آبیاری در هر الگوی کشت تعیین و با توجه به حجم مخزن آب، سطح زمین های قابل کشت و همچنین سطح آیش محاسبه شدند . با انجام محاسبات اقتصادی شامل درآمدها و هزینههای ثابت و متغیر در واحد سطح، درآمد خالص تعیین و میزان کارایی تولید براساس میزان درآمد به ازای عامل محدودکننده (مترمکعب آب) محاسبه شد. با توجه به دادههای به دست آمده از مدل و محاسبه میزان کارآیی در الگوهای انتخاب شده، بهترین الگو در منطقه مورد مطالعه به صورت چغندر قند 40 درصد، گندم 30 درصد، جو 30 درصد تعیین شدند.