سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منصور لطفی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

چکیده:

Bothriochloa ischaemum(L.)keng.contr.Biolگونه ای است پایا و خوش خـوراک از خـانواده poaceae که از غرب استان ( بندرگز ) تا شرق استان ( پارک ملی گلستان ) رویش یافته است . بررسی وتجزیه و تحلیل آمار هواشناسـی نشان دادکه این گونه در گرگان با میزان بارندگی 532/8 میلی متر و میانگین درجـه حـرارت 17/8 درجـه سـانتی گـراد و اقلیم نیمه خشک معتدل ساز گاری یافته است . این گونه بر روی خاک های با بافت سیلتی – لومی و PH= 7/6 رویـش یافتـه است . اندازه گیری تاج پوشش با استفاده از پلات های 1 متر مربعی نشان داد میزان تاج پوشش این گونه در رویش گاه اصلی 80 درصد می باشد . این میزان پوشش تاجی می تواند از برخورد مستقیم قطره های باران به خاک جلوگیری نمایـد . مطالعـات فنولوژی نشان داد شروع رشد این گونه اواسط بهمن ، گل دهی اواسط خرداد و و ریزش بذر اواسط شهریور اتفاق می افتـد . بنابراین مرحله خزان ای ن گونه بسیار دیرتر از سایر گونه ها اتفاق می افتد بنـابراین در زمـانی کـه اغلـ ب گونـه هـای گیـاهی و گراس ها خزان کرده اند این گونه می تواند به عنوان منبع بسیار خوب علوفه مورد اسـتفاده قـ رار گیـرد . بررسـی دقیـق سیـستم ریشه ای نشان داد این گونه به علت داشتن سیستم ریشه ای به شدت منشعب می تواند ذرات خاک و خاک دانه ها را به خـوبی در کنار یک دیگر نگه دارد و از فرسایش خاک جلوگیری نماید این گونه در مرحله گل دهی دارای %13/29 پروتیین خـام می باشد . مطالعه بذر نشان داد قوه نامیـه بـذر %88 مـی باشـد مطالعـه زادآوری و تجدیـد حیـات بـذر نـشان داد ایـن گونـه در رویش گاه اصلی از تجدید حیات بسیار خوبی برخوردار می باشد . بررسی ارزش رجحانی به روش کورنومتری نشان داد این گونه به شدت مورد چرای دام واقع می شود و دام 80 درصد از زمان چرا را صرف تعلیـف ایـن گونـه مـی نمایـد . لـذ ا گونـهBothriochloa ischaemum با توجه به ارزش های بوم شناختی و ویژگی های مذکور می تواند در برنامه هـای مـدیریت
پایدار مراتع از قبیل حفظ، اصلاح و توسعه مراتع مورد استفاده قرار گیرد .