سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیروس فرهادی – کارخانه سیمان اردبیل ایران

چکیده:

بیش از یک سوم مصـرف بـرق در کارخانـه هـای سـیمان در فرآیند سایش درآ سیابهای سیمان صـرف مـی شـود و دا نـه بندی نیز نقش عمده ای در کیفیت وکمیت سیمان دارد . شرح عملیات : ابتدا با استفاده از روشهای آزمایشگاهی نقـش کمــــک سایش را درتصحیح دانه بندی نشا ن دادیم و پـس از آن با تزریـق کمـک سـایش در فرآینـد صـنعتی عـلاوه بـر تصحیح دانه بندی درسـیمان و افـزایش تولیـد آن، کـاهش درمصرف انرژی برق به میزان حدود 6 کیلووات ساعت بر تن سیمان را موجب گردید . منحنی ها و جداول موجـود در مقالـه نشانــــــگر وضـعیت تغییر یافته بر اثر تزریق کمک سایش و کنترل بهینـه اپراسـیون آسیابهای سیمان می باشند . در این روش انتخـاب نـوع کمـک سـایش بـر اسـاس نتـایج آزمایشگاهی از نظر کمترین مصرف انرژی و بد سـت آوردن کیفیت بالاتربرای سیمان انجام شد .