سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 86

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرهاد صمدزادگان – استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه
نیمه نیما زرین پنجه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فتوگرامتری دانشکده فنی دانشگاه تهران
حیدر راستی ویسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فتوگرامتری دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

وضعیت شبکه راههای شهری که از مهمترین اجزای شریانهای حیاتی ترابری میباشند، پس از وقوع سوانح طبیعی همچون زلزله دارای اهمیت فراوانی است . از آنجا که شریانهای حیاتی ترابری دارای نقش تعیین کنندهای در حسن انجام آمدوشدهای امدادی و لجستیکی می باشند، آگاهی از شرایط جدید شبکه راهها در سریعترین زمان پس از وقوع زلزله، میتواند جهت مدیریت بحران در سطح منطقه آسیب دیده سودمند باشد . نظر به آنکه تصاویر ماهوارهای دارای قابلیتهای بالایی در تهیه و ارائه اطلاعات مکانی میباشند، لذا در این تحقیق، طراحی و پیاده سازی روشی جهت تعیین وشناسایی میزان تخریب شبکه راههای شهری پس از وقوع زلزله با استفاده از تصاویرماهوارهای با قدرت تفکیک بالا در دستور کار قرار گرفته است . در روش ارائه شده در این تحقیق، با استفاده از تصاویر ماهواره QuickBird و همچنین سیستم اطلاعات مکانی موجود از سطح شهر، شبکه راهها استخراج شده و سپس میزان تخریب ایجاد شده با استفاده از روشهای طبقهبندی تصاویر در چارچوب یک سیستم فازی انجام میپذیرد . جهت ارزیابی کارایی روش ارائه شده، روش پیشنهادی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و تصاویر ماهوارهای تهیه شده از شهر بم، پس از وقوع زلزله در زمستان ۲۸۳۱، مورد بررسی قرار گرفته است .