سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
بهمن قربانی واقعی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله سیستم تعیین و کنترل وضعیت یک ماهواره برای جهت گیری دائم به سمت زمین با استفاده از گرادیان جاذب های و کنترل مغناطیسی چنان مدلسازی و طراحی م یشود که فرمولی بسته با توجه به دقت جه تگیری، نسبت ممانهای اینرسی و چرخش حول محور یاو با فرض تقارن بدست آید. حداکثر تغییرات مجاز ممانهای اینرسی از فرض تقارن برای ارضای دقت جه تگیری استخراج شده و با طراحی و شبی هسازی کنترل مغناطیسی بر اساس تغییرات میدان مغناطیسی زمین نشان داده م یشود که راستای بوم گرادیان جاذب های نسبت به محور ندیر در رنج دقت قرار گیرد.