سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین یزدپور – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد مازندران
علی افتخاری – عضو هیات علمی دانشگاه چالوس
حمیدرضا مبصر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز برنج راتون رقم طارم هاشمی آزمایشی مزرعه ای در سال 1384 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر انجام شد . تیمارهای آزمایشی شامل دوره های مختلف عاری از علف های هرز و نیز دوره های متفاوت رقابت علف های هرز برحسب تعداد روز گیاه بودند . دو تیمار نیز به عنوان شاهد آزمایشی یکی عاری از علف های هرز در تمام فصل رشد و دیگری رقابت علفهای هرز در تمام مراحل رشد در نظر گرفته شد . شروع دوره بحرانی زمانی بود که ادامه وجود علف های هرز باعث کاهش معنی عملکرد شد. پایان دوره بحرانی زمانی بود که حضور علف- های هرز بعد از آن باعث کاهش معنی دار عملکرد نشد . نتایج نشان داد که علف هرز سوروف بیشترین تراکم و میزان وزن خشک را در بین علف های هرز به خود اختصاص داد . عملکرد دانه با افزایش دوره رقابت علف های هرز به مقدار معنی داری کاهش یافت و براساس این نتیجه می توان گفت که با حذف علفهای هرز فقط در فاصله 10 تا 40 روز پس از برداشت برنج اصلی میتوان از کاهش قابل ملاحظه عملکرد جلوگیری کرد.