سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین اسکندرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد
شهرام شاهرخی خانقاه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی فرامرزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
حمید باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز سورگوم جارویی در منطقه میانه آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 11 تیمار در 3 تکرار در سال زراعی 89-1388 اجرا گردید. در این طرح تیمارها شامل کنترل علف های هرز به روش وجین دستی به مدت یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت و نه هفته پس از سبز شدن، وجین دستی در تمام طول دورهی رشد و عدم وجین علفهای هرز بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنیداری در سطح احتمال 1 درصد بین تیمارها از نظر تمامی صفات مورد بررسی به جز تعداد پنجه، تعداد پنجه بارور، شاخص برداشت و درصد پروتئین وجود دارد. اثر تیمارها بر صفت تعداد دانه در بوته در سطح احتمال 1 درصد معنیدار گردید و بیشترین و کمترین تعداد دا ه ن در بوته را به ترتیب تیمارهای وجین دستی در تمام طول فصل با 1285/32 دانه و تیمار شاهد (عدم وجین علفهای هرز در طول فصل) با 476/45 دانه به خود اختصاص دادند. نتایج بهدست آمده از مقایسه میانگین عملکرد دانه نشان داد که تیمار وجین دستی در طول فصل بالاترین عملکرد دانه ( 2487/547 کیلوگرم در هکتار ) و تیمار شاهد (عدم وجین علفهای هرز در طول فصل) کمترین عملکرد دانه (1665/545 کیلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص دادند. بررسی همبستگی صفات مورد مطالعه نشان داد که صفات تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، طول پا نیکول، پنجه بارور، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت همبستگی مثبت و معنی داری با عملکرد دانه داشتند. همچنین بین عملکرد دانه و درصد پروتئین همبستگی منفی و معنی داری مشاهده گردید. در این بررسی بیشترین تراکم علفهای هرز را تیمار یک و دو هفته وجین بعد از سبز شدن ه بخود اختصاص دادند . با توجه به نتایج به دست آمده از این آزمایش، دوره بحرانی علفهای هرز، از سبز شدن تا 28 الی 35 روز پس از سبز شدن سورگوم جارویی تعیین شد.