سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا غفوریان – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
عبدالرسول تلوری – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

تهیه منحنی های عمق، سطح و تداوم (DAD) برای برآورد مقدار بارش متوسط یـک سـطح، از نیازهـای اساسی اکثر پروژه های عمرانی و منابع آب می باشد . در این رابطه در قالب یک طرح تحقیقاتی ایـن منحنـی هـا برای استان خراسان تهیه گردید . برای این منظور با استفاده از دادههای بارنـدگی روزانـه ۱۹۰ ایـستگا ه بـاران – سنجی استان خراسان و اطراف آن، درصد روزهای فراگیر بارش ایستگاهها در دوره ۸ ساله ۷۰-۷۱ لغایت ۷۷-۷۸ د ر هر سال آبی محاسبه گردید . بررسیها نشان داد بیشتر بارشها دارای فراگیری با درصـد پـایین مـی باشـند . لـذا روزهای با فراگیری بیش از ۵۰ درصد که حداقل ۵۰ درصد ایستگاهها هم دارای بارش بیش از ۵ میلیمتـر باشـند، به عنوان رگبارهای قابل استفاده انتخاب گردید . برای ۶۳ رگبار انتخابی اقدام به تعیین تداوم واقعی رگبارها بـا استفاده از گراف باران نگارهای موجود گردید . برای تهیه نقشه های هم باران رگبارهـا از نـرم افـزار زمـین آمـار GS+ رگبار حداکثر انتخابی در ۴۱ استفاده و روشهای مختلف میانیابی مورد آزمون قرار گرفت . در نهایت برایتداومهای ۳ ، ۶ ، ۹ ، ۱۲ ، ۱۸ و ۲۴ ساعته، منحنی های DAD نهایی ت هیه و ترسیم گردید . با توجه به میـانگین درصـد فراگیری بدست آمده برای تداومهای ۶ گانه، دقت منحنی مربوط به تداوم ۱۸ ساعته از سابر تداومها کمتر بوده و بایستی در استفاده از آن احتیاط لازم مد نظر قرار گیرد . مدلی به فرم [معادله در متن اصلی مقاله] بهتـرین برازش را با این منحنی ها از خود نشان داد . با توجه به قرار گرفتن اکثر ایستگاههای باران سنجی در بخش شمالی استان، ناحیهبندی استان امکانپذیر نشد .