سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
منا اسفندیاری – کارشناس ارشد هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی همدان،

چکیده:
به منظور بررسی بارش استان همدان، بارش ماهانه 10 ایستگاه باران سنجی، 2 ایستگاه سینوپتیک و 1 ایستگاه اقلیم شناسی در طی دوره (2005-1976) مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق از تحلیل هارمونیک برای بررسی شش همساز اول این سری (سری فوریه) استفاده شد. نتایج نشان داد که همساز های اول و دوم نقش غالبی را در بارش های منطقه ایفا می کنند. بخش های شمال غربی و نیمه جنوبی استان کمترین و بخش های مرکزی و شمال شرقی آن بالاترین تاثیر را از سامانه های بارشی جهانی دارند و بالاترین دامنه های آنها در نواحی مرکزی و مرکزی متمایل به غرب دیده می شود. نواحی مرکزی و غربی کمترین و بخش های شمال غربی و نیمه جنوبی استان بالاترین تاثیر را از بارش های منطقه ای (فصلی) دارند. در سراسر استان، زمان وقوع ماکزیمم بارش های ناشی از سامانه های های جهانی، ژانویه و برای بارش های منطقه ای دسامبر است. بخش مرکزی استان، شکلی تناوبی را در بارش های ناشی از سامانه های جهانی تجربه می کند، اما هیچ نقطه ای از استان در بارش های منطقه ای شکلی دقیقا تناوبی ندارد.