سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمد دهقان دهنوی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیدمجید مرتضوی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی صنایع
علی یزدیان ورجانی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

چکیده:

بدون تردید تعیین مقادیر مصرف بارهای مختلف در هر منطقه می تواند نقش بسزایی در مدیریت مصرف آن منطقه ایفا نماید. با توجه به در دسترس بودن اطلاعات بار مصرفی در فیدرهای اصلی شبکه توزیع که مجموعی از بارهای مختلف می باشد می توان با استفاد از روشهای ریاضی سهم مولفه های مختلف بار را تعیین نمود. بدین منظور در این مقاله ابتدا بارها به گروه های مختلف تقسیم شده و بااستفاده از شبکه عصبی یک مدل کامل از هر گوه بر اساس ورودیهای دما، روز کاری یا تعطیلی ، چندمین ماه از سال و چندمین روز از ماه و هفته، ایجاد شده است. سپس با انتخاب پارامترهای ذکر شده مل بار برای هر یک از گروه ها مشخص و یک مدل ریاضی برای تعیین سهم هر گروهارائه می شود که با استفاده از الگوریتم تطبیقیحداقل مربعات خطا، ضریب هر بار مشخص می گردد. نتایج شبیه سازی با استفاده از داده های واقعی درستی روش پیشنهادی را نشان میدهد.