سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مجتبی ترکمان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، مرکز تحقیقات هواشناسی کشاورزی همدان
علی اشرف جعفری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
مصطفی ترکمان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات، سازمان جهاد کشاورزی همدان
محمد ترکمان – کارشناس ارشد زراعت، عضوهیات علمی سازمان آموزش و پرورش همدان

چکیده:

برای بررسی و تعیین شاخص های تحمل به خشکی آزمایشی در شرایط دیم وآبی بر روی 18 اکوتیپ داخلی آگروپایرون کریستاتوم در شرایط مطلوب و تنش خشکی با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1384 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد مورد ارزیابی قرار گرفت . نتایج تجزیه واریانس عملکرد علوفه در ژنوتیپ های آگروپایرون کریستاتوم نشان داد که در شرایط دیم ژنوتیپ های 208-S و 1727-P12 و 4056-P4 و 1727-P7 و 619-S با مجموع عملکرد 1451 تا 1774 کیلوگرم در هکتار بیشترین ماده خشک علوفه را تولید کردند. بر اساس تجزیه به مولفه های اصلی بر روی شاخص های پنج گانه مقاومت به خشکی دو ژنوتیپ 619-S و 1727-P12 مقاوم به خشکی شناخته شدند . در شرایط آبی ژنوتیپ های 208-P10 و 208-S و 1727-P7 و 208-P8 و 1727-P10 بیشترین عملکرد علوفه را دارا بودند که بر اساس شاخص های حساسیت به خشکی ژنوتیپ 1727-P10 با مجموع عملکرد 1875 کیلوگرم در هکتار حساس به خشکی شناخته شد، ولی سایر ژنوتیپ ها با پایداری عملکرد متوسط برای محیط های آبی و دیم شناخته شدند.