سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین مطهری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران اهواز
بهرام علیزاده – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدمهدی فجرک – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران اهواز
هرمز قلاوند – اداره زمین شناسی بنیانی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:

هدف از این مطالعه تعیین شرایط و محیط رسوبی سازند پابده در میدان نفتی زیلایی واقع درفروافتادگی دزفول شمالی به کمک داد ههایRock Eval 6یباشد. بدی نمنظور تعداد 36 نمونه خردهحفاری از چاه شماره 5 سازند پابده ،که در مرکز این میدان واقع شده است، توسط این دستگاه مورد آنالیز قرار گرفت. برای اولین بار به کمک رو شهای ژئوشیمیائی و مقادیرS و 2 TOC ، Tmax حاصل از این رو شها، این سازند به سه زون A, B, C تفکیک گردید که زون B آن با TOC و S2 بالاتر مرتبط با زمان پیشروی دریا، دارای پتانسیل تولید هیدروکربن بیشتری است. بررسی تغییرات پارامتر S1+S2 دربرابر TOC نیز نشان م یدهد که پتانسیل تولیدی این سازند در محدوده فقیر تا خیلی خوب واقع شده، که بطور کلی دارای پتانسیل بالائیست. نمودار تغییرات HIدر برابرTmax نشان م یدهد که محتوای کروژن این سازند دارای پراکندگی وسیعی است که عمدتاً دارای کروژن نوع II/ III م یباشد. مجموع این مطالعات نشان م یدهد که شرایط رسوبگذاری سازند پابده یکنواخت نبوده است.