سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
منا اسفندیاری – کارشناس ارشد هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – مدرس دانشگاه علمی کاربردی جهاد کشاورزی همدان،

چکیده:
یکی از مهمترین پارامترها در مدیریت منابع آب، تاریخ های شروع و خاتمه بارش است، که نقش بسیار عمده ای در برنامهریزی های مربوطه در مساله مدیریت منابع آب شهری و سازگاری سازی با کم آبی دارد. در تحقیق حاضر به بررسی تاریخهای شروع و خاتمه بارش و نیز طول فصل بارش در سطح استان همدان پرداخته شد. سپس ویژگیهای شروع و خاتمهبارش مورد بررسی قرار گرفت که بصورت بارش های بهنگام، زودهنگام و دیرهنگام طبقه بندی شده است. در این بررسی، آمار پیوسته بارش روزانه 8 ایستگاه در سطح استان همدان در طی سالهای 2005-1986 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که تعیین تاریخ های شروع و خاتمه بارش در استان همدان با استفاده از پارامتر تعداد روزهای بارانی نسبت بهپارامتر مقدار بارش، به واقعیت نزدیک تر و در نتیجه مناسب تر است. شروع بارش در بخش های شمالی بویژه در شمالغربی زودتر از سایر قسمت ها و بخش های شرقی و جنوب شرقی دیرتر از سایر قسمت هاست. خاتمه بارش در بخش هایمرکزی و جنوبی استان زودتر از سایر قسمت ها و بخش های شمالی دیرتر از سایر قسمت هاست، پس بلندترین متوسطفصل بارش در قسمت های شمالی استان بویژه در شمال غربی و پائین ترین آن در قسمت های شرق و جنوب شرق دیدهمی شود. بنابراین بخش های شمالی استان نسبت به بخش های جنوبی، دارای فصل بارش بلندتری بوده و با برنامه ریزیهای مناسب می توان از این امکان بهره جست. یافته های این بررسی می تواند به مسئولین در برنامه ریزی های مدیریتشده در علوم مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، مدیریت منابع آب شهری و…کمک نماید.