سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی فرآوری و بسته بندی پسته

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحید محمدپور – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
محمدتقی حامد موسویان – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی
احمد اعتمادی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی شیمی

چکیده:

خشک کردن یکی از مراحل مهم فراوری پسته است. در این پژوهش، جهت تعیین ضریب نفوذ موثر، انرژی فعالیت و سینتیک خشک شدن پسته، یک خشک کن بستر سیال ناپیوسته آزمایشگاهی طراحی و ساخته شد. مدلهای تجربی مختلفی جهت انطباق با داده های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور مهمترین پارامترهای موثر در فرایند خشک کردن یعنی دمای هوا (درچهار سطح مختلف 25، 30، 45، 60 درجه سانتی گراد) و سرعت جریان هوا (در سه سطح 10, 8 , 6m/s) بررسی شد. دما و سرعت جریان هوا بر زمان خشک شدن پسته به طور قابل توجهی اثر گذار بوده، ضمن اینکه تاثیر دما به مراتب نسبت به سرعت جریان هوا بیشتر است. ضریب نفوذ موثر پسته همچون اغلب مواد غذایی بین10 به توان 9- تا 10 به توان 11- تعیین شده است. همچنین بر اساس نتایج بدست امده می توان گفت خشک شدن پسته در مرحله سرعت نزولی اتفاق می افتد و کنترل کننده فرایند خشککردن نفوذ رطوبت می باشد. با تجزیه و تحلیل نتایج بدست امده می توان دریافت که مدل دو پارامتری در تمام محدوده مورد آزمایش و مدل هندرسون- پیبیس در دماهاو سرعت جریان های بالا بهترین انطباق را با داده های آزمایشی دارند.