سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا نوین زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی هوافضا
نیلا ابوالفتحی نوبری – کارشناس ارشد سازمان فضایی ایران، سازمان فضایی ایران

چکیده:

شیوه های ارزیابی قابلیت اطمینان طیف وسیعی از رشته مهندسی را پوش می دهد، یک شیوه معین می تواند در تحلیل و ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. در تقسیم بندی انواع سیستم ها، با عملکرد برای انجام ماموریت و سیستم با کار مداوم شناسایی شده اند. از روش مجموعه انقطاع (Minimal cut sets) به منظور بررسی و ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم ها و زیر سیستم های ماهواره دانشگاهی به طول عمر و عملکرد پنج ساله، استفاده شده است. با این روش میتوان قابلیت اطمینان سیستم های پیچیده را با توجه به منطق عملکرد آن به صورت کوچک ترین مجموعه هایی از سیستم به صورت معادلات سیستم های موازی و سیستم های متوالی ارائه نمود. استفاده از روش مجموعه اتقطاع و کد نویسی برای حصول به این روش توسط نرم افزار مطلب، دستیابی به تعیین قابلیت اطمینان سیستم با تبدیل به شبکه سیستمی کوچکتر را حاصل نمود. برای ارزیابی قابلیت اطمینان بایستی سیستم را به خوبی شناخت. با شناخت خوب سیستم می توان ماتریس رابطه را آن ترسیم کرد. بنابراین در این مقاله ارائه و تهیه ماتریس رابطه زیر مجموعه ها و زیر سیستم های ماهواره منجر به تهیه مدل شبکه پیچیده سیستمی ارتباطات بین زیر مجموعه ها و زیر سیستم های ماهواره گشت و نهایتا با استفاده از لز کدی که بر مبنای روش مجموعه انقطاع نوشته شده است، شبکه های سیستمی پیچیده به شبکه با مدل ساده برای زیر مجموعه ها و زیر سیستم های اصلی ماهواره تبدیل گشت که از نوآوری های این مقاله در حیطه فضایی است.