سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا کمالی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت – دانشکده مواد و متالورژی
سیدمحمدمهدی هادوی – دانشیار دانشگاه مالک اشتر – دانشکده مواد و شیمی
حکمت رضوی زاده – دانشیار دانشگاه علم و صنعت – دانشکده مواد و متالورژی

چکیده:

فرآیندKRH یک روش جدید جهت تولید ترکیب بین فلزی آلومیناید تیتانیم بر مبنای یک فرآیند پیچیده سنتز احتراقی میان مواد اولیه شامل KClO و 4 Ca ، Al ، TiO2 می باشد. در این مقاله با استفاده از سنجش دما در محفظه واکنش در دماهای مختلف و همچنین استفاده از آنالیزهای XRD و DTA پدیده های روی داده در محدوده های مختلف دمایی بررسی و محدوده ای از دما که فرآیند دارای رفتار خود به خودی می باشد، مشخص شده است.