سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
معصومه نجفی – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران
علی شهنوازی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
اسماعیل پیش بهار – عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:
هرگونه برنامه ریزی برای آینده مستلزم داشتن برآورد از وضعیت آتی میباشد و این کار فقط با پیش بینی میسر است. پیش بینی یکی از مهمترین ابزارهای مدیران جهت اداره سازمان ها به خصوص در محیط های رقابتی همچون بانکها می باشد. در بانک کشاورزی بهعلت محدودیت منابع برای تخصیص اعتبارات، لازم است تا میزان وصول مطالبات یا بازپرداخت تسهیلات اعطایی که بهعنوان مهمترین و کم هزینه ترین منابع بانک ها می باشد، پیش بینی شود. در این مقاله میزان وصول مطالبات در سالهای ۱۳۶۳ تا ۱۳۸۹ به روش های میانگین ساده (SA) و متحرک (MA)، میانگین متحرک وزنی (WMA)، هموارسازی نمایی ساده (SES) و هموارسازی نمایی دوبل (DES) برآورد گردید و در نهایت روش های مختلف به وسیله شاخص های اعتبارسنجی همچون میانگین قدرمطلق انحراف ها (MAD)، میانگین مجذور خطا (MSE)، مجموع خطای پیش بینی (CFE) ودرصد میانگین مطلق خطا (MAPE) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتیجه بررسی نشان داد که از میان روشهای مقایسه شده، روش هموارسازی نمایی ساده بهترین پاسخ را میدهد، لذا این روش به عنوان روش برتر انتخاب شد.