سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید محمدی – شرکت برق منطق های کرمان- دانشگاه صنعتی اصفهان
اکبر ابراهیمی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله، به منظور تخصیص هزینه های انتقال بر مبنای میزان استفاده واقعی هر قرارداد از تجهیزات سیستم انتقال، به تعیین سهم ژنراتورها در فلوی اکتیو عبوری از خطوط شبکه پرداخته می شود. در این راستا، یک روش جدید ردیابی توان اکتیو مبتنی بر عملکرد واقعی سیستم پیشنهاد شده است .روش ارائه شده با تبدیل مدل بار و شناسایی مسیرهای انتقال توان اکتیو بر پایه روابط مداری قابل اثبات، درصد سهم ژنراتورها را از فلوی اکتیو خطوط و بارها مشخص می نماید . نتایج عددی بدست آمده از بررسی روش ارائه شده بر روی شبکه آزمون و مقایسه با روش های دیگر، نشان می دهند کهروش پیشنهادی می تواند به عنوان یک روش موثر در بحث تخصیص هزینه انتقال مطرح و در بازار رقابتی برق بکار گرفته شود.