سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رحمن سیفی – استادیار، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی-گروه مکانیک
مهدی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید داودآبادی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق به کمک نرم افزار Franc2d به بررسی مسیر رشد ریز ترکها و مهار آنها در یک صفحه مربعی با سوراخ مرکزی پرداخته شده است. از آنجائیکه در چهار نقطه روی لبه سوراخ تمرکز تنش وجود دارد، رفتار ترک اولیه تحت زوایای مختلف دراین نقاط مورد تحلیل قرار گرفته است. با بررسی مسیر رشد ترک برای زوایای مختلف شروع ترک و تحلیل نمودارهای تغییرات ضرایب شدت تنش الگوهای پیش بینی مسیر رشد ترک معرفی شده است. پس از آگاهی از مسیر رشد ترک برای مهار آن سوراخهایی در مسیر رشد ترک ایجاد کرده و مشاهده شده است که مسیر رشد ترک به سمت سوراخها منتهی می شود. همچنین تاثیر سوراخ های مهار کننده بر تغییرات ضرایب شدت تنش در نوک ترک، برای زوایای مختلف ترک اولیه در نقاط مختلف روی محیط سوراخ مرکزی در چندین نمودار مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق رهیافت جدیدی در زمینه کنترل و مهار رشد ترک در سازه هایی با سوراخ مرکزی که تحت بار کششی قرار دارند، می باشد.