سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
نیره رضایی – کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، شرکت آب و فاضلاب روستائی استان کرمان

چکیده:
روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی بدون لیگاند برای پیش تغلیظ مقادیر ناچیز یونهای روی، به کارگرفته شد. در این روش کربن تتراکلرید و اتانل به ترتیب به عنوان حلال های استخراجی و پخشی استفاده شدند. فاکتورهای موثر بر فرآیند استخراج روی از قبیل نوع و حجم حلالهای استخراجی و پخشی، PH محلول آبی، اثر نمک و زمان استخراج مطالعه و بهینه گردیدند. تحت شرایط بهینه منحنی کالیبراسیون در گستره( 5.0ngml(-1 تا (2.0μgml(-1 خطی می باشد. انحراف استاندارد نسبی برای نه تعیین تکراری (0.25μgml(-1 روی 2.3% محاسبه شد. حد تشخیص بر اساس سه برابر انحراف استاندارد شاهد (2.3ngml(-1 محاسبه گردید. بازده بالای روش پیشنهاد شده برای تعیین روی در نمونه های پیچیده به اثبات رسید و روش پیشنهادی ترکیبشده با جذب اتمی شعله برای تعیین مقادیر جزئی روی در نمونه های آبی با نتایج رضایت بخش بکار گرفتهشد.