سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم خلیل زاده وحیدی – استادیار دانشکده فنی مهندسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

سازه ها بر اساس کمیت هایی از قبیل بارها، مقاومت مصالح و ابعاد قطعات سازه ای طراحی می شوند . به علت خطاهای احتمالی که در مراحل محاسبات، برآورد مقدار و توزیع بارها، اجرا و تولید مصالح پیش می آید اغلب کمیت های طراحی از نوع متغیرهای تصادفی هستند. تغییرات یک متغیر تصادفی فقط در چهارچوب علم آمار و احتمالات قابل بررسی است، در نتیجه ایمنی یک سازه تنها می تواند با محاسبه احتمال رفتار ایمن آن سازه مشخص گردد.
در این تحقیق برای بررسی رفتار اعضای خمشی، یک تیر بتن مسلح بر اساس آیین نامه ACI طراحی شده و ضریب نرمی و میزان ریسک آن با استفاده از روش مرتبه اول – گشتاور دوم محاسبه شده است. نتایج بررسی ها نشان میدهد که طرح مزبور طرحی ایمن و قابل قبول است. البته در طراحی یک عضو خمشی بر اساس آیین نامه ACI طرحهای قابل قبول متعددی مطرحهستند که درمیزان نرمی و مقدار ایمنیآنها از طرحی به طرح دیگر متفاوت میباشد، بنابراین در طرح های حساس که به دقت بالایی نیاز دارند، لازم است با محاسبه ضریب نرمی و مقدار ایمنی طرح، ایمنی هدف کنترل شود.