سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی صفری – عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان
محمد مهدی امین – عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محمد قاسمیان – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
رضا رضایی – عضو هیات علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کردستان

چکیده:

این مطالعه بر روی آب خام تصفیه خانه آب اصفهان به مدت یک سال انجام شده است و مقادیراسید هیومیکHA ، DOC ، UV254 و SUVA به عنوان شاخص های مواد هیومیک در آب با استفاده از دستگاه های TOC ،HPLC متر واسپکتروفتومتر 5000 – DR مورد آنالیز قرار گرفتند. غلظت اسید هیومیک در آب خام با استفاده از دستگاه HPLC در محدوده mg/l 0/29-0/15و غلظت کربن آلی محلول در گستره mg/l 4-1/5 می باشد. غلظت مواد هیومیک در آب خام ورودی به تصفیه خانه آب اصفهان، با توجه به شاخصهای اندازه گیری شده، در حد متوسط می باشد؛ اما بالا بودن شاخص SUVA این آب ( L/mg-m 4/5 = SUVA ) و ارتباط مقادیر کم مواد هیومیک و تشکیل محصولات جانبی کندزدایی (DBPs) سرطانزا، لزوم اندازه گیری دقیق این مواد و در ادامه استفاده از یکی از روشهای اختصاصی( کربن فعال، انعقاد پیشرفته و…) برای حذف آنها را نشان می دهد.