سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
علی چراغی – کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سازمان صنایع هوافضا
محمدامین دهقانی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سازمان صنایع هوافضا
علی ترابیان – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سازمان صنایع هوافضا
محمدجواد منتظری – کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سازمان صنایع هوافضا

چکیده:
در سیستم هایی که فشار بالا مورد نیاز است، برای تامین فشار مورد نظر از توربوپمپ های با سرعت دورانی بالا استفاده می گردد. به دلیل سرعت دورانی بالای این نوع پمپ ها، ایجاد کاویتاسیون در ورودی یک چالش اساسی محسوب می گردد. در توربوپمپ، باید حداقل فشار ورودی سیال به پمپ از طرف طراحی معین گردد. در این مقاله منحنی شکست کاویتاسیونی برای یک مجموعه توبوپمپ خاص شامل ایندویوسر و پمپ سانتریفوژ با استفاده از تحلیل عددی و ازمایش تجربی محاسبه می گردد. در این نوع توربوپمپ ها از ایندیوسر برای افزایش فشار ورودی به پمپ استفاده می شود. در تحلیل عددی از روش دو فازی مخلوط همگن ستفاده شده است. برای برآورد نرخ تبخیر و چگالش از عبارت چشمه رایلی-پلست با ضرایب مناسب استفاده شده است. مقایسه نشان می دهد که نتایج عددی و تجربی تطابق بسیار خوبی با هم دارند و استفاده از تحلیل عددی در تعیین نقطه شکست کاویتاسیونی مناسب و مقرون به صرفه است.