سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرویز بابازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
علی حقیقی اصل – دانشگاه سمنان ، دانشکده مهندسی ، گروه مهندسی شیمی
سید علیرضا طباطبائی نژاد – دانشگاه صنعتی سهند تبریز ، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

تشکیل رسوبات آسفالتنی در اثر تغییر در شرایط ترمودینامیکی سیال مخزن ایجاد می شوند . تغییر شرایط ترمودینامیکی می تواند بر اثر کاهش فشار مخزن و همچنین تزریق سیالات برای ازدیاد برداشت اتفاق بیفتد . تشکیل رسوب آسفالتن بستگی به میزان آسفالتن موجود در یک نمونه نفتی ندارد و ممکن است در مخزنی با مقدار کمی آسفالتن تشکیل رسوب آسفالتن وجود داشته باشد . برای مخزنی که رسوب آسفالتن مشکل ایجاد می کند ، تعیین مقدار رسوب آسفالتن و مقدار ترکیبات سبکی (حلال) که منجر به تشکیل رسوب می گردد بسیار حائز اهمیت می باشد. در این پروژه میزان آسفالتن موجود در دو نمونه نفتی ، یک نمونه خوراک و یک نمونه محصول از شرکت نفت پاسارگاد تبریز تعیین شده و تاثیر میزان حلال نرمال آلکان اضافه شده به آن در مقدار رسوب تشکیل شده بررسی می شود . نتایج آزمایشها نشان می دهد که میزان اسفالتن موجود در نمونه محصول بیشتر از خوراک بوده و بیشترین مقدار رسوب تشکیل شده در 70% حجمی حلال اتفاق می افتد و این بستگی به میزان آسفالتن موجود در نمونه نفتی ندارد.