سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرنوش ترکان – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط ،دانشگاه علوم پزشکی همدان
فاطمه غیاثوند – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
محمدرضا سمرقندی – عضو هیات علمی دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی همدان
رسول یوسفی مشعوف – عضو هیات علمی دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

و با یک بیماری حاد روده ای است که به وسیله ویبریوکلرا منتقل می شود و به طور ناگهانی با اسهال شدید و آبکی تظاهر می کند و در صورت عدم درمان صحیح و سریع ،به علت از دست دادن آب و الکترولیت باعث کم آبی بدن بیمار شده و این امر منجر به مرگ وی می شود. این بیماری معمولاً توسط غذا و آب آلوده به مدفوع وادراربیمار وعاملین آن منتقل می شود .هدف از انجام این مطالعه تعیین وضعیت آلودگی سبزیجات شهر همدان به ویبریوکلرا در تیر – مرداد و شهریور 1385 می باشد. روش کار : برای انجام این مطالعه که یک مطالعه توصیفی است ،ابتدا 25 مزرعه سبزی کاری که با فاضلاب آبی اری می شوند شناسایی گردیدوبا استفاده از فرمول آماری تعداد نمونه ها 72 نمونه در تیر – مرداد و شهریور 1385 تعیین گردید و نمونه برداری در ماههای یاد شده صورت گرفت .به این صورت که ابتدا آن دسته از مزارع سبزی کاری که با فاضلاب آبیاری می شدند شماره بندی شده و در هفته از میان مزارع یاد شده 6 مزرعه به صورت تصادفی انتخاب و سپس از 3 نقطه مزرعه جمعاً 0/5 کیلوگرم سبزی جمع آوری و دریک کیسه پلاستیکی تمیز ریخته و جهت آزمایش به آزمایشگاه منتقل گردید .و موردآزمایش قرار گرفت با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه نمونه آلوده به ویبریوکلرا درهیچ یک از ماههای تیر مرداد و شهریور مشاهده نشد .