سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید اسکندری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران – محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا وصالی ناصح – کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تأمین آب شیرین مورد نیاز محروم یکی از مشکلات اساسی جهان در آینده است. کشور ایران نیز تا سال ۱۴۰۴ به کشورهایی م یپیوندد که به شدت از کمبود آب رنج م یبرند. محدودیت منابع آب و هزین ههای سرسام آور توسعه منابع، انتقال، تصفیه ، ذخیره و توزیع آب باعث شده است که جهت بهسازی شبک ههای آب در اولین مرحله بازدهی این سیستمها مطرح شود. مطابق بررسی های انجام شده در ایران میزان آب به حساب نیامده که عمدتا" شامل نشت آب از شبکه و مصارف ثبت نشده است در حدود ۵۰ % می باشد. لذا تبیین نقاط نشت در خطوط لوله و سپس بهسازی این خطوط یکی از مهمترین روش های کاهش آب به حساب نیامده است.
این تحقیق به بررسی آب به حساب نیامده و تعیین تقریبی محل آن با استفاده از مدل Water Gems می پردازد. این روش بر مبنای مقایسه فشارهای حاصل از آنالیز شبکه با فشارهای بدست آمده از عملیات فشار سنجی بوده و مهمترین نتیجه آن نیز تعیین محل تقریبی این نقاط نشت است.
در این تحقیق یک مدل روستایی بعنوان مدل نمونه مورد بررسی قرار گرفت و پس از بدست آمدن فشارها در مدل، نتایج حاصله با نتایج عملیات فشار سنجی مقایسه گردید و بدین ترتیب نقاطی که در آنها فشارها اختلاف زیادی با هم داشتند بعنوان نقاط بحرانی مشخص گردیدند. در نهایت با بررسی حوادث و اتفاقات شبکه و مقایسه حوادث با نقاط بحرانی تعیین شده نقاط احتمالی نشت تعیین شدند که یا پیمای شهای محلی و بررسی نقاط احتمالی در حدود ۹۰ % نقاط مشخص شده نقاطی بودند که دچار شکستگی شده بودند.