سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدیه مسنن مظفری –
هاجر اثنی عشری –

چکیده:

بخش کشاورزی از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارای اهمیت است و یکی از بخشهای اشتغالزا محسوب میشود .زنان به عنوان فقیرترین قشر در کشورهای در حال توسعه میباشند که در این میان سهم زنان روستایی بیشتر است. از طرف دیگر زنان روستایی نقش مهم و غیرمستقیمی در تولید محصولات کشاورزی و صنایع دستی دارند. بانک کشاورزی برای ایجاد زمینههای مناسب برای اشتغال زنان سرپرست خانوار روستایی و سایر زنان و به منظور حمایت از این قشر آسیبپذیر، تامین اعتبار فعالیتهای تولیدی و فقرزدایی از سال ۱۳۷۳ دو طرح عمده مخصوص زنان به اجرا گذاشته شده است. با توجه به این موارد این نوع اعتبارات علاوه بر این که میتوانند سهم مهمی در افزایش تولید ناخالص ملی داشته باشند سهم مهمی در ارتقای زندگی روستاییان نیز خواهند داشت. نتایج نشان داد با این وامها میتوان مسائل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی زنان جامعه روستایی را تا حدی کم کرد ولی اگر میزان وامها افزایش داده شود و توسط بازرسان بانک نظارت بر عملکرد این اعتبارات وجود داشته باشد تاثیر اعتبارات بر افزایش تولید تا حد زیادی افزایش خواهد یافت.