سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی محمدخواه – رشت، دانشگاه گیلان، گروه شیمی
سیدمرتضی طالبی – اصفهان، دانشگاه اصفهان، گروه شیمی
جانوش پاولیشین – کانادا، دانشگاه واترلو، گروه شیمی

چکیده:

هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای، ترکیبات آلی هستند که چون بعضی از این ترکیبات فعالیت سرطا نزایی و جهش زایی از خود نشان داده اند، درحال حاضر مورد توجه قرار گرفته اند. کار اخیر، کاربرد استخراج فاز جامد ریز(SPME)و با روش کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی(GC-MS) را برای تعیین PAH های مشخص در خروجی اگزوز موتور دیزل مورد توجه قرار داده است. نتایج حاصل از تحقیقات فوق نشان م ی دهد که این ترکیبات می توانند به طور مستقیم ازخروجی اگزوز نمون هبرداری شده و با روش پیشنهادی، اندازه گیری شوند.